Wiadomości Ubezpieczeniowe

"Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o ubezpieczeniach, ukazującym się do 1947 r. Czasopismo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy - Presse International des Assurances (PIA). Od 2018 roku „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjęły profil prawniczy. Przyjmujemy do publikacji teksty z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa finansowego, prawa bankowego i europejskiego w zakresie powiązanym z rynkiem ubezpieczeń. Redakcja przyjmuje także artykuły dotyczące zagranicznego prawa ubezpieczeniowego oraz praktyki ubezpieczeniowej i orzeczniczej w innych krajach. Rada Programowa i redakcja zapraszają wszystkich, którzy chcieliby na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych” przedstawić swoje poglądy, wyrazić opinię polemiczną, skomentować orzeczenie sądowe lub sporządzić recenzję najnowszej publikacji. Każdy z nadesłanych materiałów może przyczynić się do rozwoju myśli naukowej oraz właściwego pojmowania roli ochrony ubezpieczeniowej w procesach gospodarczych i społecznych. Szczególnie chętnie przyjmujemy teksty (artykuły, komentarze), które dotyczą aktualnych problemów legislacyjnych, projektowanych regulacji, oraz bieżącej praktyki ubezpieczeniowej i sądowej. Streszczenia opublikowanych artykułów są publikowane w bazach CEJSH, Index Copernicus, POLON oraz BazEkon. Obecnie punktacja czasopisma przez MNiSW wynosi 6 pkt. Numer ISSN: 0137 – 7264

Redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych” prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Gdański – redaktor naczelna prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika– zastępca redaktor naczelnej mec. Paulina Wyszyńska-Ślufińska, Uniwersytet Gdański, radca prawny – sekretarz naukowy

Rada Naukowa „Wiadomości Ubezpieczeniowych”:

prof. dr hab. Michał Romanowski (przewodniczący) – Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Ewa Bagińska (wiceprzewodnicząca)- Uniwersytet Gdański, prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Israel Gilead – Hebrew University (Professor Emeritus), prof. Bernard A. Koch – Universität Innsbruck, dr hab. Magdalena Szczepańska – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Jakub Pokrzywniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Wydania specjalne

Inne wydawnictwa